Węzeł tras rowerowych przy Krakowskim Centrum Komunikacyjnym

Jest to układ wydzielonych dróg rowerowych łączących bezpośrednio 5, a pośrednio większość z 12 głównych tras rowerowych Krakowa z systemem rowerowym śródmieścia oraz węzłem dalekobieżnej i regionalnej komunikacji zbiorowej. Obejmuje obszar Ronda Mogilskiego, Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, węzła drogowego 29 Listopada oraz Nowego Kleparza. Składa się z następujących elementów:

  1. Rondo Mogilskie: w latach 2002-2004 ma zostać całkowicie przebudowane na węzeł dwupoziomowy, z ruchem tramwajowym, pieszym i rowerowym wprowadzonym na dolny poziom. Ruch rowerowy będzie skomunikowany bezkolizyjnie z następującymi trasami: Centralną (dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach al. Powstania Warszawskiego), Trasą WZ Główną (pas pod prąd w ulicy Kopernika oraz wprowadzenie ruchu rowerowego w ul. Mogilską - od mostu na Białusze jako wydzielone drogi rowerowe) i Trasą na Prądnik Czerwony (jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe w ulicy Beliny-Prażmowskiego i dalej Brodowicza; w kierunku Prądnika możliwy przebieg alternatywny - dwukierunkową drogą rowerową północną stroną ul. Mogilskiej do ul. Kieleckiej i dalej Kielecką, uspokojoną i z pasem pod prąd).
  2. Ulica Lubomirskiego: wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po stronie północnej oraz jednokierunkowa droga rowerowa, częściowo wydzielona a częściowo prowadzona ulicą parkingową po stronie południowej. Dwukierunkowa droga rowerowa wybudowana niedawno po stronie północnej wzdłuż muru Akademii Ekonomicznej jest wykonana z kostki typu polbruk, niewygodnej i niezgodnej ze Standardami, ponadto została w całości zaanektowana przez pieszych. Dlatego należy wykonać na tym odcinku jeszcze jedną drogę rowerową, o szerokości 2,50 m i nawierzchni asfaltowej, skomunikowaną z układem dróg rowerowych na dolnym poziomie Ronda Mogilskiego oraz z jednokierunkową drogą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Beliny-Prażmowskiego. Na skrzyżowaniu ul. Lubomirskiego z ul. Rakowicką powinien powstać dwukierunkowy przejazd rowerowy na przedłużeniu tej drogi rowerowej w budowanej ulicy Galicyjskiej, na pozostałych relacjach skrzyżowania należy wyznaczyć jednokierunkowe przejazdy rowerowe.
  3. Ulica Galicyjska (budowana między Lubomirskiego a 29 Listopada): wskazany ciąg rowerowy lub pieszo-rowerowy na całej długości. Według projektanta niemożliwe jest zachowanie parametrów przekroju poprzecznego. Przebieg alternatywny, zaproponowany przez projektanta układu drogowego KCK to drogi rowerowe w ulicy Rakowickiej od Lubomirskiego do wysokości głównego wjazdu do Akademii Ekonomicznej (powinny być dwukierunkowe) a następnie przejazd jako wydzielona droga rowerowa przez obecne tereny Agencji Mienia Wojskowego do tunelu bagażowego pod torami kolejowymi. Jest to rozwiązanie do przyjęcia, pod warunkiem zasadniczej korekty łuków na rogu Lubomirskiego i Rakowickiej zgodnej ze standardami oraz wyznaczenia na ww. odcinku Rakowickiej dwukierunkowych, a nie jednokierunkowych dróg rowerowych.
  4. Tunele rowerowe pod Dworcem Głównym PKP: dla ruchu rowerowego planuje się otwarcie tunelu północnego, bagażowego (wjazd opisany powyżej) oraz południowego, w osi ulicy Topolowej, skomunikowanego z Placem Dworcowym. W przypadku tego drugiego problemem są niedopuszczalne załamania korytarza pod kątem prostym i problematyczne nachylenie podłużne dojazdów. Tunel północny, bagażowy, będzie odgrywał znacznie większą rolę ze względu na łatwe skomunikowanie z ulicą Rakowicką i Lubomirskiego. Niestety, jego wylot po stronie zachodniej Dworca PKP jest niewygodny, ze względu na ostry załom korytarza. Docelowo tunel ten powinien zostać poprowadzony pod ulicą Pawią i Warszawską i wyprowadzony pod Politechniką Krakowską w kierunku al. Słowackiego oraz - wcześniej - w kierunku węzła drogowego 29 Listopada oraz w kierunku ul. Warszawskiej, umożliwiając bezkolizyjny ruch rowerowy.
  5. Droga techniczna wzdłuż Szybkiego Tramwaju i peronów dworca kolejowego: jest to odcinek drogi, gdzie ruch zmotoryzowany będzie znikomy, a parametry i usytuowanie predestynują go do przejęcia części podróży rowerowych. Wjazd na drogę techniczną będzie możliwy z Placu Kolejowego (gdzie należy wykonać czytelny i bezpieczny dojazd z ulicy Pawiej, Westerplatte, Basztowej) oraz z wylotu tunelu bagażowego pod torami. Droga techniczna wyprowadzi bezkolizyjnie ruch rowerowy pod węzłem drogowym 29 Listopada (gdzie wskazane jest powiązanie z drogą rowerową w ul. Warszawskiej oraz skomunikowanie drogą rowerową z uspokojoną ulicą Montelupich a następnie Kleparzem) do ulicy Kamiennej. Następnie należy wzdłuż torowiska Szybkiego Tramwaju wybudować ponadnormatywną wydzieloną drogę rowerową, wprowadzoną łukiem pod wiadukt kolejowy w ulicu Prądnickiej zgodnie z sugestiami zawartymi w opisie Osi Północ-Południe. (kwestie dot. ul. Rakowickiej, drogi technicznej i tuneli ustalono w 2001 roku z projektantami układu drogowego KCK w ramach prac zespołu zadaniowego zgodnie z opisem powyżej. Szczegóły dotyczące Ronda Mogilskiego i ul. Lubomirskiego powinny zostać przedyskutowane ponownie i doprecyzowane).
  6. Wydzielona droga rowerowa w pl. Matejki i ul. Warszawskiej: dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe po obu stronach pl. Matejki z dwukierunkowym, wydzielonym przejazdem między ul. św. Filipa a Kurniki (oraz jednokierunkowym po stronie północnej, zależnie od docelowej organizacji ruchu, możliwość wprowadzenia minironda na skrzyżowaniu Kurniki, Warszawskiej i św. Filipa) oraz dwukierunkowa droga rowerowa po wschodniej stronie przebudowanej ulicy Warszawskiej i jednokierunkowa droga rowerowa po stronie zachodniej. Należy rozważyć budowę przejazdu podziemnego pod ul. Warszawską na wysokości Politechniki i skrzyżowaniem z ul. Nową Pawią, skomunikowanego z tunelem bagażowym pod torami kolejowymi.
  7. Węzeł drogowy 29 Listopada: fragment wspólny z Trasą 29 Listopada; jest to niezwykle trudne technicznie zagadnienie, obejmujące ruch kolejowy, tramwajowy, drogowy i rowerowy w poziomie gruntu i skrzyżowanie ulic 29 Listopada, Galicyjskiej (przedłużenie Lubomirskiego wzdłuż torów kolejowych na estakadzie), al. Słowackiego, ul. Warszawskiej i przedłużenia ulicy doktora Twardego. Ostateczna koncepcja całości węzła nie jest jeszcze znana. Z punktu widzenia ruchu rowerowego jest istotne bezkolizyjne powiązanie następujących relacji: 1) dwóch jednokierunkowych dróg rowerowych po obu stronach ulicy 29 Listopada, 2) dwukierunkowej drogi rowerowej wzdłuż Szybkiego Tramwaju do ulicy Prądnickiej, 3) dwukierunkowej drogi rowerowej po stronie południowej al. Słowackiego, 4) dwukierunkowej drogi rowerowej wyprowadzonej z tunelu bagażowego pod KCK  5) dwukierunkowej wydzielonej drogi rowerowej w ulicy Warszawskiej i 6) skomunikowania ulicy Galicyjskiej z jednokierunkową drogą rowerową wzdłuż wschodniej strony 29 Listopada. Najprawdopodobniej wymagać to będzie budowy kładek pieszo-rowerowych o znacznej długości, aby zagwarantować bezkonfliktowy przejazd na dwóch najważniejszych relacjach, to znaczy: 29go Listopada - Kleparz/Prądnicka i 29 Listopada - Warszawska/tunel pod PKP, trzecia najważniejsza relacja to 29 Listopada - Słowackiego i w drugą stronę - Słowackiego - 29 listopada. Szkice sytuacyjne znajdują się tutaj.
  8. Politechnika - Kleparz: jest to odcinek, który docelowo powinien z wielu względów zostać całkowicie przebudowany. Należy umożliwić szybki, wygodny i bezpieczny przejazd rowerem na relacji Politechnika - Kleparz aż do ul. Śląskiej. Można to uzyskać przez prowadzenie wydzielonej drogi rowerowej po stronie południowej al. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kamienną. Po stronie północnej al. Słowackiego możliwe jest wprowadzenie ruchu rowerowego w uspokojoną ul. Montelupich oraz odcinkiem wydzielonej drogi rowerowej - skomunikowanie jej z drogą techniczną wzdłuż Szybkiego Tramwaju.
  9. Docelowe rozwiązanie ruchu w Kleparzu: w perspektywie kilkunastu lat ruch samochodowy na Kleparzu powinien zostać wprowadzony do płytkiego tunelu na odcinku od ul. Kamiennej do ulicy Śląskiej (włącznie). Budowa węzła drogowego 29 Listopada skomunikowanego z ul. dr Twardego wyeliminuje część ruchu samochodowego w ul. Prądnickiej. Tunel pod Kleparzem udrożni lewoskręty na skrzyżowaniu Słowackiego-Prądnicka oraz przejazd komunikacji zbiorowej. Dodatkowo, torowisko tramwaju na odcinku od Kamiennej do Długiej powinno zostać przeniesione na północną stronę al. Słowackiego, dzięki czemu można będzie wyeliminować sygnalizację na skrzyżowaniu z ul. Kamienną, wprowadzając tam wyłącznie prawoskręty. Na zaoszczędzonym miejscu możliwe jest wprowadzenie dwukierunkowej drogi rowerowej Politechnika - Kleparz po stronie południowej al. Słowackiego, kończącej się na wysokości skrzyżowania z ulicą Śląską. Po stronie północnej al. Słowackiego dwukierunkowa droga rowerowa powinna biec po zewnętrznej stronie torowiska do ul. Prądnickiej i łączyć się z wydzieloną dwukierunkową drogą rowerową - dojazdem do Osi Północ-Południe. Między ul. Prądnicką a Śląską jest możliwe wprowadzenie jednokierunkowej drogi rowerowej po stronie północnej ul. Lubelskiej. Dodatkową sygnalizację świetlną należy wprowadzić na skrzyżowaniu Wrocławskiej z Prądnicką, przy całkowitej reorganizacji obecnej pętli autobusowej i przesunięciu jej w kierunku nowych przystanków tramwajowych przy ul. Słowackiego (można również rozważyć budowę w tym miejscu minironda). Obecna przełączka dla prawoskrętów między Słowackiego a Prądnicką powinna zostać wprowadzona inaczej, omijając pętlę autobusową aby trafiała wraz z wyjeżdżającymi z pętli autobusami na wprost ulicy Wrocławskiej i skrzyżowania z sygnalizacją świetlną (lub minironda). Ulica Prądnicka na dalszym odcinku do wiaduktu kolejowego będzie zawężona (część jej przekroju, w tym pół przejazdu pod torami kolejowymi zostanie zajęta na potrzeby drogi rowerowej Osi Północ-Południe) i jej główną rolą będzie obsługa autobusów komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kierunku Azorów i Krowodrzy Górki.
  10. Docelowe rozwiązanie ul. Pawiej (Nowej Pawiej): obecny projekt KCK nie przewiduje dojazdu rowerem do dworca od strony śródmieścia i jest to poważny błąd. W przyszłości można będzie rozważyć wprowadzenie tramwaju w ul. Pawiej w płytki tunel, skomunikowany z linią Szybkiego Tramwaju na os. Krowodrza Górka (oraz ew. tunelem tramwajowym pod KCK) przedłużony do ul. Westerplatte (wylot w rejonie Poczty Głównej) i na odzyskanym terenie - wyznaczenie dróg rowerowych na całej długości ulicy.
Najważniejsze trasy rowerowe, krzyżujące się w ramach węzła KCK