8. Trasa na Prądnik Czerwony

Jest to połączenie Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego, Ronda Mogilskiego oraz całego centrum Krakowa z dzielnicami mieszkaniowymi Olsza i Prądnik Czerwony.

Opis trasy
Skomunikowanie trasy z innymi trasami głównymi i zbiorczymi
Najważniejsze punkty Krakowa połączone Trasą na Prądnik Czerwony.

Opis poszczególnych odcinków trasy:

 1. Rondo Mogilskie: trasa zaczyna się na dolnym poziomie węzła Rondo Mogiskie (budowa: 2002-2004). Stamtąd następuje bezkolizyjne skomunikowanie z dwoma wydzielonymi jednokierunkowymi drogami rowerowym (lub dwukierunkowymi) w ulicy Beliny-Prażmowskiego oraz z uspokojoną ulicą Chłopickiego. Inne skomunikowania to Trasa WZ Główna (Mogilska - Kopernika), Trasa Centralna (al. Powstania Warszawskiego) oraz droga rowerowa w ul. Lubomirskiego do KCK.
 2. Skrzyżowanie ulicy Beliny-Prażmowskiego i Brodowicza musi zostać przebudowane w taki sposób, aby główny kierunek ruchu (w tym przebieg wydzielonych dróg rowerowych) odbywał się na osi Brodowicza - Beliny-Prażmowskiego do Ronda Mogiskiego. W tym celu należy zmienić przebieg wschodniej jezdni ulicy Brodowicza, przesuwając ją w kierunku zachodnim i tworząc miejsce na jednokierunkową wydzieloną drogę rowerową (szerokość 1,80 m) omijającą przystanek autobusowy. Na skrzyżowaniu należy wprowadzić sygnalizację świetlną akomodacyjną (także dla rowerów) z priorytetem dla głównej osi skrzyżowania. Patrz - szkic sytuacji tutaj.
 3. W ulicy Brodowicza należy wyznaczyć po obu stronach jezdni wydzielone jednokierunkowe drogi rowerowe (szerokość minimum 1,50 m, zalecana - 1,80 m) a tam, gdzie istnieje możliwość - także dwukierunkowe. Konieczna jest reorganizacja miejsc parkingowych, aby uniknąć blokowania ścieżek przez samochody zatrzymujące się przed bramami garaży. Konieczne jest przebudowanie skrzyżowania z ulicą Kielecką przez znaczne ograniczenie jego powierzchni, zwężenie przekroju jezdni, wprowadzenie progów spowalniających z jednokierunkową drogą rowerową biegnącą ich grzbietem (odsuniętą na tym odcinku od krawędzi jezdni ul. Brodowicza) oraz wprowadzenie pasa ruchu rowerowego pod prąd ulicy Kieleckiej. Patrz szkic sytuacji tutaj.
 4. Alternatywne rozwiązanie dla kierunku na Prądnik dla przebiegu przez ulice Beliny - Prażmowskiego i Brodowicza: dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa wyprowadzona spod Ronda Mogilskiego po połnocnej stronie ul. Mogilskiej wyprowadza ruch rowerowy do ul. Kieleckiej, dalej prowadzi uspokojoną ul. Kielecka z pasem dla rowerów "pod prąd" i wprowadzenie ruchu rowerowego w drogę rowerową w ul. Brodowicza i dalej do ul. Olszyny. W kierunku do Centrum - przebieg niezmieniony, jednokierunkowa wydzielona droga rowerowa po północnej i zachodniej stronie ulic Brodowicza i Beliny-Prażmowskiego. Korzyści: więcej miejsca na ewentualną korektę przekroju ulicy Brodowicza na odcinku Kielecka - Beliny-Prażmowskiego i brak konieczności pełnej przebudowy odcinka ul. Beliny-Prażmowskiego.
 5. Skrzyżowanie z ul. Grochowską: należy rozważyć możliwość zastąpienia istniejącej sygnalizacji świetlnej minirondem; w innym przypadku - konieczność przebudowy sygnalizacji na akomodacyjną z detektorami rowerzystów na wydzielonych drogach rowerowych.
 6. Most na Białusze: prawdopodobnie konieczne będzie wykonanie dodatkowych kładek pieszych lub rowerowych po obu stronach istniejącego mostu, aby umożliwić bezkolizyjne poruszanie się rowerzystom na wydzielonych drogach rowerowych oraz pieszym.
 7. Skrzyżowannie z ul. Nadbrzeżną: jednokierunkowa droga rowerowa w kierunku centrum miasta powinna omijać skrzyżowanie i być skomunikowana z nim jedynie wyjazdem w jezdnię ulicy Olszyny przed przystankiem MPK. W kierunku na północ - konieczne jest zastosowanie detektorów ruchu rowerów i sygnalizacja akomodacyjna na wydzielonej drodze rowerowej. Należy również rozważyć zastąpienie tego skrzyżowania minirondem. Wówczas prawdopodobnie zbędne będą dodakowe kładki wzdłuż mostu - ruch samochodowy będzie odbywał się na jezdni o dwóch pasach ruchu i wąskim przekroju. Jednak stosowanie minirond w tak bliskiej odległości od siebie budzi wątpliwości.
 8. W ulicy Olszyny należy wyznaczyć jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe, omijające przystanki, z azylami i zatokami pozwalającymi na bezpieczne skomunikowanie z ulicą Nadbrzeżną. Tam, gdzie jest to możliwe, należy wyznaczyć odcinki dwukierunkowe. Trasa rowerowa pokonuje wiadukt kolejowy na poziomie obecnych przejść pieszych - przy zastosowaniu nawierzchni asfaltowej o szerkości 1,80 m i lepszym oświetleniu pod wiaduktem.
 9. W ulicy Pilotów należy wyznaczyć dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni prowadzone grzbietami progów sprowalniających na każdym skrzyżowaniu z ulicami poprzecznymi oraz przejazdy rowerowe na każdym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Po stronie południowej ulicy Pilotów jenokierunkowa droga rowerowa musi być wprowadzona w jezdnię ulicy Raciborskiego (równoległa do Pilotów) grzbietem progu spowalniającego a następnie prowadzona jako jednokierunkowa wydzielona droga rowerowa. Może się to wiązać z korektą osi ulicy i przesunięciem jej w kierunku północno - zachodnim.
 10. W ulicy Pilotów należy zdecydowanie ograniczyć liczbę wjazdów na teren hipermarketów inaczej organizując ruch wewnątrz hipermarketu Krakchemia. Dopuszczalne są dwa z obecnych czterech wjazdów z sygnalizacją świetlną.
 11. Alternatywny przebieg przez ul. Pilotów w kierunku do centrum: wprowadzenie ruchu rowerowego w kierunku do centrum Krakowa z drogi rowerowej po stronie południowej ul. Młyńskiej w wewnętrzne, uspokojone ulice centrum handlowego Krakchemia - co pozwoli uniknąć uciążliwego przecinania wyjazdów z sygnalizacją świetlną. To rozwiązanie nie eliminuje jednka problemu wyjazdów w przypadku rowerzystów podróżujących drogą rowerową po północno-wschodniej stronie ul. Pilotów od strony ul. Meissnera oraz Akacjowej i Ułanów.
 12. Rondo Młyńskie musi zostać przebudowane, dookoła musi zostać poprowadzona dwukierunkowa droga rowerowa z dwukierunkowymi przejazdami i akomodacyjną sygnalizacją świetlną, skomunikowana z wydzielonymi dwukierunkowymi drogami pieszo-rowerowymi po obu stronach ulicy Meissnera (trasa zbiorcza, w przyszłości - po przedłużeniu Meissnera do Alei Pokoju - główna Trasa Dąbska)
 13. Wzdłuż ulicy Młyńskiej - po obu stronach jezdni dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe skomunikowane z dwukierunkowymi przejazdami rowerowym na sygnalizacji świetlnej dookoła Ronda Polsadu oraz z drogami rowerowymi i pieszo-rowerowymi Osi Północnej.
 14. Wzdłuż ulicy Lublańskiej do Strzelców - dwie dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni, z przejazdami przez skrzyżowanie, skomunikowane z dojazdem do AquaParku, Geanta itp. oraz trasą zbiorczą wzdłuż Dobrego Pasterza do Krzesławickiej i Okulickiego
 15. Wzdłuż ulicy Strzelców - wydzielone drogi rowerowa i pieszo-rowerowe po obu stronach jezdni, skomunikowana z trasą zbiorczą w ul. Powstańców. Ze względu na duże nachylenie podłużne niwelety należy szczególnie uważnie skorygować wyjazdy z ulic poprzecznych, osiedlowych.
Uwaga: ze względu na liczne skrzyżowania z sygnalizacją świetlną zwłaszcza w ciągu Brodowicza - OIszyny - Pilotów należy szczególną uwagę zwrócić na odpowiednie zaprogramowanie sygnalizacji. Wykluczone jest wzbudzanie sygnalizacji świetlnej przyciskami (z ewentualnym wyjątkiem przekraczania ulicy w poprzek przy skręcie w lewo), przy jeździe na wprost wszędzie należy stosować sygnalizację akomodacyjną z pętlami indukcyjnymi lub detektorami podczerwieni umożliwiającymi bezkolizyjną jazdę rowerem na wprost. Na rondzie Młyńskim dla rowerów należy przyjąć główny kierunek jazdy od centrum miasta w lewo (oś Pilotów - Młyńska na północ ze skrętem w lewo przed skrzyżowaniem w pierwszy przejazd rowerowy).

Trasy główne i zbiorcze, z którymi krzyżuje się Trasa na Prądnik Czerwony:

Łącznie Trasa na Prądnik Czerwony krzyżuje się z siedmioma trasami głównymi i zbiorczymi oraz trasą rekreacyjną nad Białuchą

Najważniejsze punkty Krakowa, które łączy ze sobą Trasa na Prądnik Czerwony:

W przyszłości rejon Prądnika Czerwonego i Olszy może być również skomunikowany z centrum Krakowa przez trasę rowerową wzdłuż torowiska przyszłego Szybkiego Tramwaju w ul. Rakowickej, Radomskiej, w tunelu pod Lublańską, w Dobrego Pasterza (Trasa na os. Oświecenia)