Trasa nr 2 Wschód - Zachód Główna

Jest to jedna z 12 głównych tras rowerowych Krakowa. Łączy zachodnią część dzielnicy Podgórze - Kampus UJ i Park Technologiczny, os. Podwawelskie, Śródmieście, Czyżyny i Nową Hutę (cała al. Jana Pawła II), przebiegając przez Rynek Główny oraz przylegające do niego ulice uspokojonego ruchu oraz Planty.

Przebieg - opis odcinków
Skomunikowania z innymi trasami
Najważniejsze punkty, które łączy Oś W-Z Główna

Na Oś Wschód - Zachód składają się następujące odcinki:

 1. Wydzielona droga rowerowa/pieszo-rowerowa wzdłuż trasy planowanego tramwaju w ulicy Czerwone Maki i Grota-Roweckiego. Docelowo droga taka powinna biec po obu stronach ulicy. Na tym odcinku Oś WZ krzyżuje się ze zbiorczą drogą rowerową w ulicy Kobierzyńskiej (docelowo - jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach jezdni, w pierwszym etapie wskazane powstanie jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej po stronie zachodniej Kobierzyńskiej między Kapelanką a Grota-Roweckiego aby umożliwić łatwy dojazd). Alternatywą dla tego odcinka jest droga rowerowa w pieszej ulicy Wyłom i Twardowskiego, ale ze względu na bezpieczeństwo społeczne po zmroku nie może ona odgrywać swojej roli. Na odcinku Grota - Roweckiego do przyszłej Trasy Pychowickiej jest to przebieg wspólny z Trasą Obwodową.
 2. Ulica Kapelanka - wydzielone ciągi pieszo-rowerowe (a w obszarach o dużym natężeniu ruchu pieszego - także rowerowe) po obu stronach ulicy. Należy wykonać odcinek przy hipermarkecie Tesco oraz udrożnić przejazd rowerowy na wysokości ulicy Kobierzyńskiej. Skrzyżowania z ulicami poprzecznymi muszą być prowadzone grzbietami płytowych progów spowalniających.
 3. ul. Monte Cassino: wydzielone ciągi rowerowe i pieszo-rowerowe wzdłuż ulicy Monte Cassino, przebudowa odcinka na rogu Kapelanki przy banku Pekao SA aby zwiększyć przepustowość i prędkość projektową do 30 km/godz.
 4. Rondo Grunwaldzkie: dwukierunkowe drogi rowerowe i przejazdy rowerowe na wszysktkich relacjach przebudowanego skrzyżowania Rondo Grunwaldzkie (akomodacyjna sygnalizacja świetlna z większym priorytetem dla rowerów, likwidacja ruchu okrężnego). Skomunikowanie Osi WZ z Trasą na Kurdwanów (drogi rowerowe w ul. Konopnickiej) oraz Trasą Bulwarów Wiślanych,
 5. Most Grunwaldzki: bezkolizyjne skomunikowanie dróg rowerowych na Moście Grunwaldzkim z ruchem w ul. Dietla, przejazd przez ul. Dietla do ul. św. Stanisława, zasadnicza korekta skomunkikowania z lewobrzeżnym odcinkiem Trasy Bulwarów Wiślanych (promienie łuków 20 m, nachylenie niwelety 5 procent).W przyszłości Trasa WZ będzie biegła kładką pieszo-rowerową nad Wisłą między Wawelem a Centrum Manggha. Należy również zbadać możliwość wykonania kładki pieszo-rowerowej nad ulicą Konopnickiej w ramach inwestycji "Krakowskie Centrum Kongresowe" przy Rondzie Grunwaldzkim. W przyszłości skomunikowanie z przedłużoną Trasą WZ Południową.
 6. Ulica Bernardyńska: wydzielona droga rowerowa w ulicy Bernardyńskiej - korekta łuków przy Wawelu, skomunikowanie z uspokojoną ulicą Smoczą.
 7. Skrzyżowanie Bernardyńska - Gertrudy: skomunikowanie drogi rowerowej w Bernardyńskiej z Plantami przy Hotelu Garnizonowym (całkowita przebudowa skrzyżowania Bernardyńska - Idziego - Gertrudy - Stradom, odtworzenie przejścia pieszego na osi Plant przesuniętego o 10 m w kierunku ulicy Stradom, przejazd rowerowy prowadzący na wprost w Planty oraz w pas rowerowy pod prąd ulicy Grodzkiej
 8. Ulica Mikołajska: pasy rowerowe pod prąd ulicy Mikołajskiej. Na skrzyżowaniu z Westerplatte w przyszłości skomunkowanie z ewentualnym śródmiejskim odcinkiem Osi Północ - Południe.
 9. Ulica Kopernika: pas rowerowy "pod prąd" na odcinku jednokierunkowym, ograniczenie prędkości do 30 km/godz na całej długości ulicy.
 10. Rondo Mogilskie: odcinki wydzielonych dwukierunkowych dróg rowerowych łączących ulicę Kopernika z wydzielonymi drogami rowerowymi pod przebudowanym Rondem Mogilskim oraz wzdłuż al. Powstania Warszawskiego i w Lubomirskiego (Trasa Centralna), skomunikowanie z trasą rowerową w ul. Beliny-Prażmowskiego (Trasa na Prądnik Czerwony) i ulicami uspokojonego ruchu (Chłopickiego, Kielecka, Sądowa, Mosiężnicza)
 11. Ulica Mogilska: wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa na odcinku do ulicy Kieleckiej (lub dalej) po stronie północnej, po stronie południowej - ruch rowerowy w jezdni, na wysokości ulicy Cystersów przelot rowerowy na wprost wysepki rozdzielającej ruch na wprost (lewy, szybki pas w kierunku Nowej Huty na wprost, prawy pas wolniejszego ruchu - prawoskręt). Należy rozważyć możliwość prowadzenia ruchu w kierunku do Huty uspokojoną ul. Mosiężniczą przy zastosowaniu rozwiązań nietypowych (przejazdy przez podwórka, wykup części budynków i przebicie przez nie przejazdów itp.) Warunkiem wdrożenia takich rozwiązań jest absolutne pierwszeństwo, współczynnik wydłużenia nie większy na żadnym odcinku niż 1,3 a także dobre oświetlenie i monitoring.
 12. Uwaga: powyższy odcinek gdzie ruch rowerowy musi być prowadzony w jezdni po obu stronach (od Ronda Mogilskiego do mostu na Prądniku) w przyszłości powinien zostać przebudowany, aby poszerzyć przekrój całej ulicy i umożliwić budowę przynajmniej jednokierunkowych (1,50-1,80 m szerokości) wydzielonych dróg rowerowych oprócz dwóch jezdni po dwa pasy ruchu i torowiska tramwaju. Możliwe rozwiązania to na przykład przesunięcie osi jezdni na południe na odcinku do Cystersów. Jednak taki wariant wiąże się z ogromnymi kosztami: wykupem terenów i wyburzeniami budynków. Propozycje rozwiązań są opisane tutaj.
 13. Przed mostem na Białusze po obu stronach ulicy Mogilskiej ruch rowerowy jest bezkolizyjnie wprowadzony na wydzielone, jednokierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy (patrz też propozycje rozwiązań dla ul. Mogilskiej powyżej).
 14. Skrzyżowanie z ul. Meissnera: dwukierunkowe przejazdy rowerowe na wszystkich ulicach skrzyżowania. WZ łączy się ze zbiorczą drogą rowerową prowadzoną jako ciąg pieszo-rowerowy po obu stronach ulicy Meissnera aż do Ronda Młyńskiego, gdzie komunikuje się z odcinkiem Trasy Czerwonego Prądnika. Budowa w przyszłości Trasy Dąbskiej i przebudowa skrzyżowania Meissnera - Jana Pawła II powinna wiązać się z wykupem terenów, wyburzeniami i poszerzeniem dróg rowerowych dookoła skrzyżowania do dwukierunkowych.
 15. Al Jana Pawła II: dwukierunkowa wydzielona droga rowerowa po stronie północnej aż do węzła Ludwika Rayskiego (skrzyżowanie ze Stella-Sawickiego i Trasą Obwodową), przy czym od skrzyżowania z ulicą Meissnera droga po stronie północnej jest dwukierunkowa, podobnie jak odcinki drogi rowerowej po stronie południowej z wyjątkiem odcinka od AWF do węzła gen. Rayskiego. Rowerzysta może przekroczyć ulicę Mogilską i Jana Pawła II w wielu miejscach - przy przystankach tramwajowych (przejazdy rowerowe wzdłuż przejść pieszych) i na skrzyżowaniu z Meissnera. Wszystkie ulice poprzeczne wzdłuż Jana Pawła II są przekraczane grzbietem płytowych progów spowalniających z pierwszeństwem dla drogi rowerowej.
 16. Węzeł Ludwika Rayskiego (skrzyżowanie ze Stella-Sawickiego) wymaga zasadniczej przebudowy. W osi dwukierunkowej wydzielonej drogi rowerowej biegnącej północną stroną ul. Jana Pawła II należy wybudować równolegle do  wiaduktu kładkę rowerową o szerokości minimum 3,5 m oraz zmienić przebieg drogi rowerowej na dojazdach do skrzyżowania (minimalne promienie łuków powinny wynosić 5,0 a najlepiej ponad 10,0 m do wewnętrznej krawędzi drogi rowerowej a droga rowerowa powinna przecinać jezdnie i zbliżać się do niej pod kątem prostym). Na węźle im. gen. Rayskiego Oś W-Z krzyżuje się z Trasą Obwodową.
 17. W dalszym ciągu al. Jana Pawła II Oś W-Z jest prowadzona jako wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po stronie północnej i w taki sposób przecina ona skrzyżowanie na Rondzie Czyżyńskim. Po stronie południowej należy docelowo wybudować dwukierunkową drogę rowerową na odcinku od ul. Wężyka do Ronda Czyżyńskiego.
 18. Rondo Czyżyńskie: dwukierunkowy przejazdy rowerowe na wszystkich relacjach skrzyżowania. Docelowo należy rozważyć wprowadzenie wszystkich relacji ruchu rowerowego pod ziemię wykorzystując istniejącą pochylnię od strony ul. Jutrzenka i budując nową od strony os. Kolorowego. Konieczne w takiej sytuacji jest usunięcie zabudowy przejścia podziemnego w celu uzyskania dużego przekroju poprzecznego podziemia oraz korekta łuków pochylni. Na Rondzie Czyżyńskim następuje skomunikowanie z Trasą Wschód-Zachód Południową.
 19. Na odcinku do Placu Centralnego Oś WZ jest prowadzona jako wydzielona dwukierunkowa droga rowerowa po obu stronach ul. Jana Pawła II
 20. Na Placu Centralnym obie dwukierunkowe drogi rowerowe przekraczają skrzyżowania na wprost. Przez drogę rowerową dookoła Placu Centralnego Oś WZ łączy się z Trasą WZ Północną , zbiorczą trasą Alei Róż oraz rekreacyjną Trasą Łąk Nowohuckich.
 21. al. Jana Pawła II od Pl. Centralnego do ul. Ptaszyckiego i Igołomskiej: wydzielone dwukierunkowe drogi rowerowe po obu stronach ulicy, prowadzone przez ulice poprzeczne bez sygnalizacji świetlnej po grzbietach płytowych progów spowalniających. 
 22. Ul. Igołomska: wydzielona droga rowerowa po stronie północnej, skomunikowana z trasą obwodową Nowej Huty.
Skomunikowania Osi WZ: Na odcinku od Ronda Czyżyńskiego do Placu Centralnego Oś WZ prowadzi trasę EuroVelo 4 - odnogę północną, która następnie przez Trasę Nad Łęgiem dociera do Przylasku Rusieckiego i dalej przyszłą obwodnicą nowohucką lub przez most w ul. Brzeskiej prowadzi do Niepołomic.

Oś Wschód - Zachód łączy bezkolizyjnie następujące ważne punkty w obrębie Krakowa: