Koncepcje rozwiązań dla węzła rowerowego "Zabłocie"

Węzeł rowerowy Zabłocie obejmuje: Most Kotlarski i trasy rowerowe na obu brzegach Wisły, ulicę Kotlarską, ulicę Klimeckiego, ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Wielicką i Limanowskiego, Plac Bohaterów Getta oraz obszar nimi ograniczony. Jest to niezwykle istotny dla komunikacji rowerowej (i nie tylko rowerowej) węzeł, który kontroluje ruch na relacjach między centrum Krakowa a południowo - wschodnimi częściami miasta. W szczególności węzeł ten blokuje obecnie niebezpieczny i niewygodny dojazd w kierunku ulicy Lipskiej oraz Wielickiej, Kurdwanowa, Bieżanowa, Nowego Bieżanowa i Wieliczki. W węźle Zabłocie krzyżują się dwie główne trasy rowerowe Krakowa - Trasa Bulwarów Wisły (lewo - i prawobrzeżna, w tym szlak EuroVelo4) oraz Centralna Magistrala Rowerowa, która tu zakończy swój bieg w 2006 roku, a powinna zostać przedłużona w stronę Kurdwanowa i Bieżanowa zgodnie z projektem Centralnej Trasy Rowerowej.

Lewobrzeżna część węzła Zabłocie jest już w praktyce gotowa, choć jakość kilku kluczowych elementów jest niska. Ta część węzła zostanie jednak poddana zasadniczej modernizacji w ramach przebudowy układu drogowego (ul. Podgórska i obie łącznice Podgórska - Kotlarska) związanego z powstaniem "Galerii Kazimierz" w roku 2005. Zdecydowanie poprawiona zostanie geometria dróg rowerowych łączących trasę na bulwarze z drogami rowerowymi na Moście Kotlarskim oraz biegnących z Mostu w ulicę Kotlarską, wraz z poprawą widoczności i bezpieczeństwa przejazdów rowerowych. W przyszłości należy również skorygować wydzieloną drogę rowerową po zachodniej stronie ul. Kotlarskiej i wybudować drogę rowerową po stronie wschodniej, w przedłużeniu obecnej uliczki parkingowej odsuniętej od jezdni nowej ulicy Kotlarskiej, aby 
Centralna Magistrala Rowerowa w tym rejonie miała przebieg po obu stronach ul. Kotlarskiej.

Zasadnicze problemy istnieją natomiast po stronie południowej, gdzie Centralna Magistrala Rowerowa w zasadzie urywa się i nie jest nawet dobrze dostępna od strony Starego Podgórza. Obecne rozwiązania węzła - w szczególności skomunikowanie dróg rowerowych na Moście Kotlarskim z układem drogowym Zabłocia oraz wydzielona droga rowerowa wzdłuż ul. Klimeckiego - są niedostateczne. Korzystanie z nich jest niewygodne i może być niebezpieczne. Przedstawione poniżej rozwiązania i koncepcje powinny zostać wprowadzone do Planu Miejscowego dla Zabłocia i zrealizowane jako działania miasta oraz działania inwestorów prywatnych wynikające z Planu Miejscowego i uzgodnień z Urzędem Miasta. W niektórych przypadkach możliwe jest też prawdopodobnie partnerstwo publiczno - prywatne.


Most Kotlarski i Centralna Magistrala Rowerowa
W ten sposób Węzeł Zabłocie umożliwi ominięcie wąskiego gardła, jakim jest obecnie Pl. Bohaterów Getta i skrzyżowanie Limanowskiego, Powstańców Śląskich, Wielickiej i Powstańców Wielkopolskich oraz długiego odcinka ul. Wielickiej. Szybki ruch rowerowy wyprowadzony zostanie bezkolizyjnie do skrzyżowania Saska - Lipska i tam trafi w układ zbiorczych tras rowerowych, obsługujących nowe osiedla. Główna trasa rowerowa pobiegnie dalej estakadą nad torami kolejowymi i połączy się z wydzieloną drogą rowerową Trasy na Bieżanów. W ten sposób mieszkańcy południowych dzielnic Krakowa uzyskają bardzo wysokiej jakości dostęp rowerem nie tylko do ścisłego centrum Krakowa, ale także do tras prowadzących do terenów rekreacyjnych poza miastem (Trasa Bulwarów Wisły - Kryspinów, dolinki podkrakowskie oraz Trasa Na Krowodrzę - Ojcowski Park Narodowy).
Plac Bohaterów Getta, PKP Płaszów, skrzyżowanie Wielicka - Powstańców Śląskich - Limanowskiego - Powstańców Wielkopolskich (Główna trasa rowerowa Północ - Południe). Ten obszar jest obecnie wąskim gardłem dla ruchu rowerowego związanego z obszarem Starego Podgórza. Jego radykalna przebudowa jest niezwykle skomplikowanym, kosztownym i trudnym technicznie przedsięwięciem. W zależności od potrzeb związanych z układem magistralnych linii tramwajowych na kierunku północ - południe, można rozważać następujące kierunki radykalnej przebudowy całego obszaru, które przyniosą synergiczne korzyści dla ruchu rowerowego w tym rejonie: