Ul. Warszawska - koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja organizacji ruchu dotyczy kwartału ograniczonego ulicami: Nowa Pawia, Pawia, Basztowa, Długa, al. Słowackiego i jest związana z realizacją zapisu Studium Kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krakowa (układ głównych tras rowerowych miasta i in.). Punktem wyjścia niniejszej koncepcji jest powstanie po stronie wschodniej KCK układu drogowego umożliwiającego wraz z tunelem drogowym pod KCK samochodowy ruch międzydzielnicowy na relacjach północna Krowodrza - Nowa Huta - Podgórze z pominięciem ścisłego centrum (przez tunel drogowy pod KCK, ul. Galicyjską/Wita Stwosza, Lubomirskiego, rondo Mogilskie, Most Kotlarski). W ten sposób wszystkie ulice omawianego poniżej układu z wyjątkiem al. Słowackiego i Nowej Pawiej do skrzyżowania z wjazdem do tunelu drogowego pod KCK pełnią dla ruchu samochodowego wyłącznie funkcje dojazdowe i lokalne (uwaga ta nie dotyczy obsługi transportu zbiorowego). Przedstawiona koncepcja powinna zostać wdrożona dopiero po oddaniu do użytkowania kompletnego układu drogowego po wschodniej stronie KCK z tunelem drogowym pod KCK.

Podstawowe założenia:
Założenia dodatkowe:
Dojazd na ul. św. Filipa i Starego Kleparza:
Dostęp do planowanego parkingu podziemnego pod pl. Słowiańskim:
Dostęp do planowanego parkingu podziemnego pod pl. Matejki:
Dostęp do parkingu na pl. Św. Ducha:
UWAGI: w przypadku całkowitej przebudowy ul. Długiej, należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo ruch rowerowego. Wskazana jest korekta skrzyżowania z Nowym Kleparzem w rejonie ul. Helclów (zmniejszenie powierzchni skrzyżowania, zmniejszenie kąta styku osi jezdni). Na odcinku ul. Długiej przed skrzyżowaniem z al. Słowackiego należy rozważyć budowę wydzielonej, jednokierunkowej drogi rowerowej (dopuszczany substandardowy przekrój 1,0 m) w celu ułatwienia ominięcia samochodów stojących na czerwonym świetle i włączenia się w układ dróg rowerowych Nowego Kleparza zaproponowanych w koncepcji dla tego węzła. W przypadku utrzymywania się dużego ruchu samochodowego w ul. Basztowej, wskazana jest budowa zintegrowanej sygnalizacji świetlnej dla przejazdu rowerowego i skrzyżowan jezdni pl. Matejki z ul. Basztową. W sytuacji, kiedy wdrożony zostałby jednokierunkowy ruch samochodowy wokół Plant (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, po zewnętrznej stronie ulic wokół Plant), odcinek ul. Basztowej od pl. Matejki do skrzyżowania z Pawią i Westerplatte należy pozostawić dwukierunkowy dla ruchu samochodowego. Jest to konieczne dla poprawnej obsługi rejonu miasta zgodnie z koncepcją przedstawioną powyżej, a dla ruchu rowerowego nie jest to odcinek kluczowy ze względu na brak źródeł i celów podróży.

Opracowanie: Marcin Hyła