Koncepcja kompleksowej przebudowy węzła "Nowy Kleparz"

Założeniem niniejszej koncepcji jest:
Węzeł Nowy Kleparz obejmuje al. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Śląską do powstającego skrzyżowania z ul. Galicyjską (Wita Stwosza) oraz ul. Prądnicką od skrzyżowania z ul. dr Twardego do Nowego Kleparza oraz obszar ograniczony tymi ulicami i przylegający do nich.

Proponowana koncepcja jest podzielona na następujące etapy:
  1. Budowa przedłużenia ul. dr Twardego do al. 29 Listopada i ul. Galicyjskiej (Wita Stwosza). Ten odcinek powinien być bezkolizyjnie skomunikowany z istniejącą ul. dr Twardego przy pomocy estakady wprowadzonej równolegle do torów kolejowych pod estakadę linii tramwajowej na os. Krowodrza Górka. Skomunikowanie z południowym odcinkiem ulicy Prądnickiej powinno obejmować wyłącznie relacje Krowodrza Górka - Nowy Kleparz i być przeznaczone przede wszystkim dla ruchu komunikacji zbiorowej i karetek pogotowia szpitala Narutowicza. Dla tych ostatnich, konieczna jest budowa wyjazdu z sygnalizacją świetlną na wysokości wyjazdu północnego odcinka ul. Prądnickiej (analogicznie dla rozwiązania w ul. Westerplatte przed Strażą Pożarną). Szczegółowy przebieg tego odcinka wymaga dokładnych studiów. Wskazane jest, aby powstający odcinek przejął zasadniczą obsługę ruchu ciężarowego do centrum logistycznego Dworzec Towarowy. Skomunikowanie z al. 29 Listopada w rejonie wiaduktu nad torami kolejowymi powinno docelowo być bezkolizyjne, wielopoziomowe - ale w pierwszym etapie możliwe jest pozostawienie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Wymaga to jednak szczegółowego rozpoznania (patrz też etap 5 poniżej). Wzdłuż powstającego odcinka po stronie północnej powinna powstać wydzielona droga rowerowa lub pieszo  - rowerowa, łącząca obecny ciąg pieszy po stronie północnej istniejącej ul. dr Twardego z ulicą Kamienną oraz al. 29 Listopada. Należy zbadać sens i możliwość budowy odcinka wydzielonej  drogi rowerowej lub pieszo - rowerowej także (lub zamiast) po stronie południowej, na całej długości lub częściowo, np. między ul. Kamienną oraz wylotem tunelu bagażowego po wschodniej stronie KCK, gdzie przebiegać będzie wydzielona droga rowerowa. Rezultatem pierwszego etapu jest stworzenie obejścia samochodowego ul. Prądnickiej dla relacji al. Słowackiego - Krowodrza Górka a przez  to zmiejszenie presji na lewoskręt na skrzyżowaniu Słowackiego - Prądnicka i poprawa przepustowości skrzyżowania.
  2. Przeniesienie torowiska tramwajowego od ul. Kamiennej do skrzyżowania al. Słowackiego z ul. Długą na północną stronę al. Słowackiego, wraz z jednoczesnym remontem kapitalnym i przeniesieniem całej infrastruktury podziemnej. Umożliwi to likwidację skrzyżowania Kamienna - Słowackiego przy pozostawieniu samych prawoskrętów i znacznie zwiększy przepustowość al. Słowackiego na tym odcinku. Po obu stronach al. Słowackiego między Kamienną a Długą i Prądnicką należy wybudować odcinki wydzielonych dróg rowerowych lub pieszo - rowerowych wraz z przejazdem przez Aleje na wysokości skrzyżowania z Długą i Prądnicką. Rezultatem drugiego etapu jest zwiększenie przepustowości al. Słowackiego, przedłużenie ciągu rowerowego KCK - Politechnika - al. Słowackiego do Nowego Kleparza, przybliżenie przystanków tramwajowych do przystanków autobusowych linii w al. Słowackiego oraz ułatwienie realizacji w przyszłości magistralnej linii tramwajowej w al. Słowackiego.
  3. Przebudowa skrzyżowania ul. Wrocławskiej, Prądnickiej i Lubelskiej z całkowitą zmianą geometrii (samego skrzyżowania oraz odcinków poszczególnych ulic) w taki sposób, że główną osią skrzyżowania staje się ulica Wrocławska i południowy odcinek ul. Prądnickiej a ulica Lubelska wraz z północnym odcinkiem Prądnickiej - podporządkowaną przecznicą. Jest to możliwe, ponieważ w etapie 1 (patrz powyżej) cały tranzytowy ruch z al. Słowackiego w kierunku Krowodrzy Górki został przeniesiony na przedłużenie ul. dr Twardego poza ulicę Prądnicką. Na skrzyżowaniu ruch jest sterowany sygnalizacją świetlną. W uspokojonej ul. Lubelskiej pojawiają się progi spowalniające oraz kontrapas wydzielony z chodnika (poza jezdnią, ze względu na miejsca postojowe). Odcinek ulicy Prądnickiej od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. dr Twardego (patrz etap 1 powyżej) zostaje zwężony, a po stronie wschodniej na zaoszczędzonym miejscu powstaje wydzielona droga rowerowa i chodnik pieszy. Cała wschodnia część wiaduktu pod torami kolejowymi zostaje przeznaczona dla ruchu pieszych i rowerzystów. Wydzielona droga rowerowa zostaje dowiązana do przejazdu rowerowego przez al. Słowackiego (patrz etap 2 powyżej) oraz - odcinkiem wydzielonej drogi rowerowej przez park między ul. Prądnicką i Kamienną - do drogi rowerowej w tzw. drodze technicznej wzdłuż Szybkiego Tramwaju od ul. Kamiennej do KCK. W tym samym etapie powstaje również odcinek jednokierunkowej drogi rowerowej wzdłuż ul. Prądnickiej od Wrocławskiej do al. Słowackiego, powiązany z przejazdem rowerowym przez Prądnicką w układzie skrzyżowania Prądnicka - al. Słowackiego - Długa. W tym etapie należy również rozwiązać szczegóły techniczne pętli autobusowej MPK oraz przystanku busów podmiejskich w ul. Prądnickiej (nie kolidują z żadnym przedstawionym powyżej rozwiązaniem).
  4. Budowa tunelu drogowego pod Nowym Kleparzem na odcinku od ulicy Śląskiej do ul. Prądnickiej. W ten sposób docelowo cały ruch tranzytowy zostanie usunięty z Nowego Kleparza, a skrzyżowanie al. Słowackiego, Prądnickiej i Długiej będzie wyłącznie obsługiwać ruch poprzeczny, lewo- i  prawoskręty, pieszych, rowerzystów oraz transport zbiorowy. Jednocześnie należy zmienić geometrię jezdni na powierzchni, budując odcinki wydzielonych dróg rowerowych po obu stronach al. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Śląską oraz pozostawiając rezerwę terenu dla magistralnej linii tramwajowej po północnej stronie al. Słowackiego (patrz też etap 2 powyżej). Rezultatem czwartego etapu jest rewitalizacja Nowego Kleparza jako przestrzeni publicznej (handlowej, wielkomiejskiej, targowiska miejskiego) oraz pełne wykorzystanie komunikacyjne węzła Kleparskiego w systemie całego Krakowa.
  5. Przebudowa skrzyżowania al. Słowackiego - al. 29 Listopada - Galicyjskiej (Wita Stwosza) - przedłużenie dr Twardego na bezkolizyjne (o ile nie zostanie to wykonane w etapie 1 - patrz powyżej). Wymaga to szczegółowej analizy technicznej, ale można przypuszcząć, że przynajmniej większość rozwiązań zaproponowanych poniżej, jest wykonalna:
Rezultaty etapu piątego: synergiczna poprawa przepustowości węzła w połaczeniu z tunelem drogowym pod Nowym Kleparzem. Możliwe przeniesienie kongestii w rejon skrzyżowań al. 29 Listopada z ul. Prandoty i Wileńską (wskazane wyznaczenie pasów dla komunikacji zbiorowej) oraz na skrzyżowanie ul. Galicyjskiej (Wita Stwosza) i Lubomirskiego z Rakowicką. Etap piąty nie ma wpływu na jakość ruchu rowerowego, może mieć wpływ na warunku ruchu autobusów MPK na wydzielonych pasach ruchu w al. Słowackiego. W przypadku budowy magistralnej linii tramwajowej, pasy te powinny ulec likwidacji. Należy jednak stworzyć warunki do wykorzystania torowiska tramwajowego przez autobusy i zapewnić wspólne przystanki autobusowo - tramwajowe.

Opracowanie: Marcin Hyła