Standardowe rozwiązania elementów infrastruktury rowerowej: przekroje dróg i pasów rowerowych

Niniejsze rozwiązania podają minimalne szerokości, promienie łuków itp. wymiary krytyczne, chyba, że w wyjaśnieniach stwierdzono inaczej. Projektant powinien korzystać z podanych przykładów, identyfikując krytyczne punkty projektowanych elementów infrastruktury i stosując podane wymiary standardowe. Podane rozwiązania wynikają z dobrej praktyki i zaleceń holenderskiego podręcznika projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury "Postaw na Rower".

Dwukierunkowe wydzielone drogi rowerowe zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM z 1999 (o warunkach technicznych, jakim muszą odpowaiadać drogi publiczne i ich usytuowanie) muszą mieć co najmniej 2,0 m szerokości. Ale to nie jest warunek wystarczający do zapewnienia odpowiedniej jakości takiej drogi rowerowej. W odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi drogi rowerowej nie mogą znajdować się żadne przedmioty o wysokości powyżej 0,05 m (5 cm). W przeciwnym razie rowerzysta może zaczepić o nie pedałem. W szczególności dotyczy to wewnętrznych krawędzi łuków, gdzie rowerzysta pochyla się do wewnątrz łuku i może łatwiej zaczepić o wystające przedmioty lub zmienić tor ruchu, aby ominąć takie przeszkody. W uzasadnionych przypadkach (długie proste odcinki wydzielonych dróg rowerowych wzdłuż głównych arterii drogowych, gdzie brakuje miejsca, a droga rowerowa jest bardzo dobrze widoczna i oświetlona) wolna przestrzeń poza krawędzią drogi rowerowej może być mniejsza, do 0,3 m. UWAGA: dwukierunkowej drogi rowerowej nie wolno zwężać poniżej podanych wielkości. Zwężenia wymagają uprzedniego rozdzielenia kierunków ruchu. Odstępstwa są możliwe w wyjątkowych wypadkach (mosty, tunele, wiadukty itp.).

Asfaltowa nawierzchnia drogi rowerowej powinna być obniżona o 3 - 5 cm w stosunku do chodnika z płyt betonowych i oddzielona od niego krawężnikiem ściętym pod kątem 20-30 stopni tak, aby rowerzysta mógł w sytuacji awaryjnej wjechać nań bezpiecznie, a piesi intuicyjnie wyczuwali różnicę przeznaczenia powierzchni. Słupki segregujące ruch pieszy i rowerowy powinny być niższe, niż 0,9 m tak, aby większość standardowych kierownic rowerów mieściła się ponad słupkiem - co zwiększa pole manewru i efektywny obszar przestrzeni "rowerowej". UWAGA: słupki nie mogą być zbyt niskie, bo staną się słabo widoczne. Z tego samego powodu powinny być dość masywne (średnica ok. 10 cm). Zawsze należy na nich umieszczać żółty, odblaskowy pasek. Szkic typowego przekroju poprzecznego znajduje się poniżej - kliknij na rysunek, aby zobaczyć powiększony.
przekrój typowy dwukierunkowy
Jednokierunkowe wydzielone drogi rowerowe zachowują większość parametrów dwukierunkowych dróg rowerowych. W przeciwieństwie do nich, mogą warunkowo być zwężane na poziomie nawierzchni - ale tylko do 1,0 m oraz na poziomie powyżej 0,05 m - do co najmniej 1,50 m licząc prostopadle do toru jazdy. Wynika to stąd, że na jednokierunkowych drogach rowerowych rowerzyści nie muszą się mijać i mogą łatwiej dostosować do siebie prędkości, aby pokonać zwężenie. Jeśli w jezdni obok wydzielonej drogi rowerowej dopuszcza się parkowanie ukośne, to należy stosować ciągłe barierki i inne przeszkody, uniemożliwiające przekraczanie skrajni drogi rowerowej. Jeśli dozwolone jest parkowanie podłużne, to między jezdnią a wydzieloną drogą rowerową musi znajdować się co najmniej 1,0 m wolnej przestrzeni (chodnika, opaski brukowej) pozwalającej na bezpieczne otwieranie drzwi oraz wsiadanie i wysiadanie z samochodów. Zarówno w przypadku jedno- jak i dwukierunkowych wydzielonych dróg rowerowych rozsądne może być w niektórych sytuacjach ich wyznaczanie po zewnętrznej stronie chodnika, który oddzieli jezdnię i drogę rowerową. Zależy to od wielu czynników - zwłaszcza ruchu pieszego do sklepów, biur, urzędów zlokalizowanych przy danej ulicy. Poniżej znajduje się się szkic typowego przekroju jednokierunkowej wydzielonej drogi rowerowej - kliknij na rysunek poniżej, aby zobaczyć powiększenie.
Przekrój drogi jednokierunkowej
Kontrapas rowerowy w jezdni to rozwiązanie stosowane w jednokierunkowych ulicach uspokojonego ruchu, gdzie po lewej stronie nie występuje duży popyt na miejsca parkingowe (nie ma ryzyka blokowania kontrapasa przez parkujące nieprawidłowo samochody, w przeciwnym razie konieczna jest budowa wydzielonej jednokierunkowej drogi rowerowej). Na skrzyżowaniach w punktach krytycznych takich jak łuki należy segregować ruch rowerowy "pod prąd" oraz ruch mieszany, samochodowy i rowerowy na zasadach ogólnych przez stosowanie wysepek lub azylów z odblaskowymi pylonami. W tych miejscach dopuszczalne jest punktowe zwężenie kontrapasa do 1,0 m licząc prostopadle do rzeczywistego toru ruchu rowerzystów i tylko na wysokości do 0,05 m nad nawierzchnią jezdni i kontrapasa. Stąd konieczność stosowania obrzeży zamiast normalnych krawężników (co jest uzasadnione także bliskością przejścia pieszego). Kontrapasom powinny towarzyszyć dodatkowe elementy uspokojenia ruchu, takie jak podniesione tarcze skrzyżowań oraz płytowe progi spowalniające. Poniżej - szkic typowego przekroju kontrapasa rowerowego w jezdni.
Przekrój kontrapasa rowerowego
Promienie łuków drogi rowerowej w zależności od kategorii trasy rowerowej powinny przekraczać 15-20 m do wewnętrznej krawędzi. Na łukach dróg rowerowych stanowiących elementy głównych i zbiorczych tras rowerowych o mniejszych krawędziach należy poszerzać drogę rowerową o 20-30 proc., podobnie należy postępować w sytuacjach pochylenia podłużnego niwelety. Przebieg wydzielonej drogi rowerowej powinien zapewniać wysoką prędkość projektową (30 km/godz. dla głównych tras rowerowych) i minimalizować kolizje z pieszymi oraz ruchem samochodowym. Przykładem może być prowadzenie wydzielonej drogi rowerowej zawsze z tyłu wiaty przystanków komunikacji zbiorowej, przy zastosowaniu zróżnicowania nawierzchni a czasem także segregacji fizycznej ruchu pieszego i rowerowego.

Przystanek i wydziielona droga rowerowa

Następna części:
Powrót do działu "Infrastruktura"
Opracowanie: Pracownia Edukacji Marcin Hyła