1. Wprowadzenie
Projektowanie infrastruktury rowerowej nie jest celem samym w sobie. Celem zorientowanej na użytkownika instytucji zarządzającej drogami powinno być udostępnienie rowerzystom możliwie bezpośrednich, atrakcyjnych, bezpiecznych i wygodnych tras, tworzących spójny system rowerowych udogodnień. Z faktu, że niemal każdy dom i każdy cel podróży w Holandii jest dostępny przy pomocy sieci dróg i przejazdów wynika, że system tras rowerowych, często wysokiej jakości, już istnieje. Niniejszy "Podręcznik projektowania" prawdopodobnie nigdy by nie musiał powstać, gdyby nie gwałtowny wzrost ruchu samochodowego w ciągu ostatnich lat.

Często okazuje się bowiem, że dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i wygody konieczna jest budowa specjalnej infrastruktury, ponieważ rowery muszą dzielić przestrzeń drogową z ruchem zmotoryzowanym, znacznie intensywniejszym i szybszym, niż rowerowy. Ponadto, zapewnienie takiej infrastruktury może być konieczne, bo liczne trasy, używane w przeszłości przez ruch wolnobieżny, obecnie zostały przecięte przez drogi samochodowe, wodne i linie kolejowe.

Filozofia projektowania
Podręcznik ASVV [jeden z popularnych podręczników holenderskich - przyp. tłum.] zawiera wielką liczbę użytecznych zaleceń do projektowania infrastruktury rowerowej, zaprezentowanych głównie w formie przykładów. W pracy tej nie dokonano jednak wprowadzenia do procesu projektowania. W dodatku, książka próbuje dokonać integracji z wymaganiami innych środków transportu, co prowadzi do kompromisów. A przecież projektowanie infrastruktury rowerowej wymaga zasadniczego zbadania zależności miedzy rowerzystą, rowerem a infrastrukturą rowerową. Dopiero, kiedy projektant osiągnie wiedzę o tych zależnościach, może wybrać rozwi‹zanie projektowe odpowiednie dla danej sytuacji ruchu drogowego przy nieustannie zmieniających się warunkach i ograniczeniach. Podstawą jest tutaj filozofia projektowania, przedstawiona w rozdziale 2.

Niniejszy "Podręcznik projektowania" zbiera istniejącą wiedzę, wprowadza nowe podejścia i sugeruje rozwiązania optymalne z punktu widzenia rowerzysty. Zakładamy, że istnieje pewne poparcie polityczne dla promocji użycia rowerów. Książka jest adresowana przede wszystkim do zajmujących się infrastrukturą rowerową współpracowników władz lokalnych, którzy muszą realizować przyjętą przez samorząd politykę przyjazną dla roweru. Jeśli wciąż brakuje takiego politycznego poparcia, holenderskie samorządy mogą skorzystać z publikacji "Quicker by bicycle; policy manual for a bicycle-friendly infrastructure" ("Na rowerze szybciej; podręcznik polityki na rzecz przyjaznej dla roweru infrastruktury"). Ta publikacja, również przygotowana przez C.R.O.W., przedstawia władzom odpowiedzialnym za infrastrukturę drogową argumenty i wiedzę niezbędne do tego, aby przyjazna dla roweru polityka, oparta na ogólnokrajowej holenderskiej polityce SVV, przybrała konkretną formę.

Historia i początki
Pomysł¸ na zebranie wiedzy w dziedzinie infrastruktury rowerowej istniał od pewnego czasu. W 1986 r  SVT opublikowała "pierwszą dwudziestkę" mitów holenderskiej inżynierii ruchu drogowego. Ułatwienia dla rowerzystów zajęły bezdyskusyjnie pierwsze miejsca. Władze odpowiedzialne za zarządzanie drogami jednogłośnie przyznały, że w tej dziedzinie wiedza była niedostateczna.W 1987 r. amsterdamski oddział Holenderskiego Związku Rowerzystów ENFB opublikował "Wjken voor de fiets; handboek fietsvoorzieningen en fietsbeleid". Ta publikacja była inspiracją dla powstania w końcu 1990 r.grupy roboczej C.R.O.W. zajmuj‹cej się infrastrukturą rowerową. Rozdziały 2 i 3 niniejszego "Podręcznika projektowania" zastępują wstępne opracowanie, przygotowane przez ten zespół w 1990 r. Amsterdamski oddział Holenderskiego Związku Cyklistów ENFB wydał nową, poprawioną wersję swojego podręcznika na zamówienie rady miasta Amsterdamu jako "Handboek Fiets Amsterdam 1991". Amsterdamskie doświadczenia zostały wykorzystane w rozdziale 8 (Rowerzyści i nielegalne parkowanie samochodów), a także w innych częściach niniejszego "Podręcznika projektowania".

[...]

Jak czytać podręcznik?
Oczywiście projektowanie to znacznie więcej, niż samo robienie rysunków. Czasami projektowanie jest męczące, ale zawsze stanowi proces twórczy, w którym trzeba znaleźć równowagę między formą, funkcją i użytkowaniem infrastruktury rowerowej. Jest to w szczegółach przebadane w rozdziale 2 (zarys procesu projektowania został przedstawiony w 2.4) i rozdziale 3. (sieci i trasy). W rozdziałach 4-11 (infrastruktura) warunki tej równowagi zostały opisane w dalszych szczegółach. Poszukiwanie równowagi między kształtem, funkcją i użytkowaniem jest myślą przewodnią książżki. Rozdział 12 pomaga w ocenie jakości infrastruktury rowerowej.

 powrót na górę strony