Studium tras rowerowych Krakowa

Studium zostało przygotowane na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa przez inż. Jerzego Reisera. Studium wykonalności dla I etapu zostało opracowane przez inż. Krzysztofa Migdała. Koreferat dla obu opracowań przygotował Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. (zobacz plik .pdf tutaj).

Istniejące i planowane w najbliższym czasie drogi rowerowe zgodnie z opracowaniem inż. Reisera są przedstawione na rysunku poniżej. Kliknij na rysunek, aby zobaczyć powiększenie. Na niebiesko zaznaczono istniejące drogi rowerowe (bez względu na ich stan i jakość), na czerwono - trasy rowerowe planowane w I etapie. Trasy przedstawione w kolorze czerwonym nie muszą być wydzielonymi drogami rowerowymi - niektóre biegną jezdniami w uspokojononym ruchu mieszanym na zasadach ogólnych.

Mapa tras rowerowych w Krakowie
Po dyskusjach w zespole zadaniowym do I etapu wprowadzono również odcinek wzdłuż ul. Bora - Komorowskiego, w Al. Pokoju między Rondem Grzegórzeckim a mostem na rzece Białucha, drogę rowerową wzdłuż ul. Powstania Warszawskiego po stronie Ogrodu Botanicznego oraz fragmenty Trasy na Kurdwanów (ul. Konopnickiej i Wadowicka). Uzupełniono również przebieg głównej trasy na Krowodrzę wzdłuż ul. dr Twardego i jej planowanego przedłużenia do al. 29 Listopada oraz Opolskiej. Kliknij na rysunek poniżej, aby zobaczyć najważniejsze zmiany dla I etapu.
Trasy rowerowe w Krakowie
Opracowanie inż. Reisera różni się w stosunku do propozycji Polskiego Klubu Ekologicznego/Miast dla rowerów, prezentowanych m.in. na niniejszych stronach internetowych liczbą tras głównych, co wynika z innych kryteriów (i nazewnictwa) oraz nieco innym rozłożeniem akcentów. 10 tras głównych, prezentowanych w niniejszym serwisie, pokrywają się z opracowaniem inż. Reisera, natomiast jako układ docelowy nie pokrywają się z zaproponowanym etapowaniem. Istnieją również niewielkie różnice w kategoryzacji (trasy główne lub zbiorcze). Patrz też uwaga na końcu tej strony.

W trakcie dyskusji zdecydowano, że rolę głównej trasy 29 Listopada (zapis SKIUZP m. Krakowa) w istocie przejmie Trasa na Krowodrzę oraz Trasa na Mistrzejowice, konieczny jest jedynie kluczowy przebieg proponowanej trasy w ul. Warszawskiej ze względu na brak alternatywnego kanału dla ruchu rowerowego na relacji północ - południe. Z planów wypadła również rowerowa obwodnica Nowej Huty do Wieliczki (choć osobście uważam, że jakiś ciąg pieszo - rowerowy na tej relacji jest konieczny - MH).

Do kontrowersji doszło przy ustalaniu wyprowadzenia ruchu rowerowego poza Kraków w kierunku północnym. Ostatecznie dla I etapu przyjęto koncepcję ul. Pychowickiej, promowaną przez p. Krzysztofa Pucka z PTTK, przy eliminacji podstawowego przebiegu trasy dnem doliny Prądnika. Zdaniem koreferenta, Marcina Hyły, przebieg podstawowy przez ul. Pychowicką jest błędny ze względu na duże przewyższenia i wielką komplikację przebiegu trasy na dalszym odcinku poza Krakowemm, co stanowi sprzeczność z Dobrą Praktyką oraz zasadami CROW dla trasowania głównych tras rowerowych (a taki charakter ma wylot rowerowy na północ; prowadzi m.in. międzynarodowy szlak rowerowy EuroVelo 11). W dodatku z obserwacji wynika, że gros ruchu weekendowego do OPN już teraz koncentruje się w ul. Glogera, w stosunku do trasy ul. Pychowicką jest to ok. 95% ruchu. Ul. Pychowicka nie będzie miała wydzielonej drogi rowerowej, ruch rowerowy będzie tam prowadzony na zasadach ogólnych a jej utwardzenie nie będzie finansowane w ramach systemu rowerowego.


Ze względu na czytelny system informacji (8 - 10 tras łatwiej pokazać, niż 40 czy 50), wydaje się, że lepiej posługiwać się przyjętymi w SKIUZP i we wcześniejszych publikacjach na stronie krakow.rowery.org.pl nazwami tras głównych przy niewielkich modyfikacjach. Rzeczywisty przebieg tras głównych zostanie zweryfikowany przez faktyczne ich użytkowanie: główne pozostaną te trasy, gdzie będzie wyraźnie koncentrować się bardzo znaczny, międzydzielnicowy ruch rowerowy - tak, jak ma to dziś miejsce na przykład na Trasie Bulwarów Wisły w rejonie Dąbia (zobacz krótki film w formacie mpg - 2,5 MB).