Cele Gdańskiego Projektu Rowerowo - Inwestycyjnego

Gdański projekt zakłada:Gdańskie drogi rowerowe
Te cele ogólne zostaną zrealizowane przez:
Ponadto, w ramach projektu:
Gdański projekt ma również cele społeczne i polityczne: jest to jedyny znany w Polsce przykład projektu w takiej skali (budżet przekracza 2,5 mln dolarów USA) w całości przygotowanego przez oddolne organizacje społeczne. Organizacje społeczne również zdobyły na realizację projektu 1 mln USD z Global Environment Facility. Pokazuje to, jak wielka energia społeczna może zostać uwolniona, gdy władze miasta po prostu pozwalają działać mieszkańcom. Doświadczenia gdańskiego projektu - dobre i złe - zdobyte już podczas przygotowania projektu, posłużyły do opracowania "pakietu rowerowego" dla gmin.

Skuteczne rozpowszechnienie wiedzy i umiejętności zdobytych przy opracowaniu i wdrożeniu projektu również jest jednym z naszych celów i może wpłynąć na styl i praktykę zarządzania miastami w Polsce. Mamy nadzieję, że doświadczenia gdańskie wpłyną także na zmiany przepisów ogólnopolskich - w szczególności Prawa o Ruchu Drogowym oraz Rozporządzenia MTiGM z 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.