Struktura Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego

Gdański projekt jest realizowany w ramach umowy, zawartej przez Rząd Rzeczpospolitej Polski reprezentowany przez Ministerstwo Środowiska, United Nations Development Program (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, UNDP), Gminę Gdańsk, Polski Klub Ekologiczny oraz Obywatelską Ligę Ekologiczną. Nadzór nad projektem sprawuje Komitet Sterujący, powołany przez Ministra Środowiska. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, UNDP, przedstawiciele uczestników projektu oraz eksperci.

Dyrektorem Krajowym Projektu jest mianowany przez Ministra Środowiska pan Wojciech Jaworski (Dyrektor Departamentu Instrumentów Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska), który sprawuje nadzór nad projektem w imieniu Agencji Wykonawczej, czyli Ministerstwa Środowiska. Projektem zarządza Menadżer Projektu, pan Marek Sójka.

Agencjami Wdrożeniowymi są: Urząd Miejski w Gdańsku (odpowiada za inwestycje infrastrukturalne), Obywatelska Liga Ekologiczna (odpowiada za kampanię promocyjną) oraz Polski Klub Ekologiczny (odpowiada za rozpowszechnianie informacji i rozwój projektu). Projekt gdański ma nietypową jak na GEF i UNDP strukturę z trzema Agencjami Wdrożeniowymi (UMG, OLE, PKE) co wynika ze złożoności projektu. Ze strony UNDP projekt nadzoruje pani Ewelina Pusz.

Ważnym elementem struktury projektu jest Społeczny Zespół Konsultacyjny w Gdańsku, opiniujący projekty budowlane dróg rowerowych oraz wszelkie działania związanie z gdańską infrastrukturą rowerową.


Dane teleadresowe instytucji uczestniczących w Gdańskim Rowerowym Projekcie Inwestycyjno - Promocyjnym

Urząd Miejski w Gdańsku:
Marek Sójka, Menadżer Projektu
Antoni Szczyt, Wydział Inżynierii Miejskiej
ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 GDAŃSK
tel. +48.58.3023020
tel. +48.58.3023041
fax. +48.58.3026900
www.gdansk.pl
AGENCJA WDROŻENIOWA RROJEKTU, odpowiedzialna za: projekt i budowa 30,7 km wydzielonych dróg rowerowych, przyjazne dla rowerów uspokojenie ruchu na 70 km istniejących ulic, zgodnie z Dokumentem Projektu oraz Standardami Projektowymi i Wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej w Gdansku

Obywatelska Liga Ekologiczna:
Roger Jackowski, Przemek Miler
ul. Zbyszka z Bogdańca 56A 80-419 GDAŃSK
tel./fax +48.58.5201020
www.rowery.gdansk.pl
AGENCJA WDROŻENIOWA RROJEKTU, odpowiedzialna za:  kampania informacyjno - promocyjna w Gdańsku, udział społeczny (kontrola jakości, udział w procesie projektowania jako reprezentacja użytkowników)

Polski Klub Ekologiczny/Miasta dla rowerów:
Marcin Hyła
ul. Sławkowska 26A 31-014 KRAKÓW
tel. +48.12.4232074
fax. +48.12.4232098
www.rowery.org.pl
AGENCJA WDROŻENIOWA RROJEKTU, odpowiedzialna za:  rozpowszechnienie informacji w kraju i za granicą, przygotowanie replikacji projektu w innych miastach

Ministerstwo Środowiska
Departament Instrumentów Ochrony Środowiska
dyrektor Wojciech Jaworski
Monika Lesz
ul. Wawelska 52/54 00-922 WARSZAWA
tel. +48.22.5792522
fax. +48.22.5792217
www.mos.gov.pl
AGENCJA WYKONAWCZA PROJEKTU: sprawuje nadzór nad projektem ze strony Rządu RP (kontrola raportów, przepływów finansowych i realizacji zadań wynikających z Dokumentu Projektu)

UNDP - United Nations Development Program
Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
Ewelina Pusz, Program Officer
al. Niepodległości 186, 00-608 WARSZAWA
tel. +48.22.8259245
fax. +48.22.8254958
fax. +48.22.8255785
www.undp.org.pl
Nadzór nad realizacją projektu w imieniu Global Environment Facility.