4. Odcinki tras

4.1 Wstęp
Poprzedni rozdział zajmował się problemem, gdzie potrzebne są poszczególne typy tras rowerowych. Trasy rowerowe składają się z odcinków i skrzyżowań. Ponieważ wiążą się z nimi różne rodzaje problemów, odcinki i skrzyżowania zostaną omówione w dwóch różnych rozdziałach. Niniejsza część "Podręcznika projektowania" omawia kwestie projektowania odcinków tras. Połączenie odcinków ze skrzyżowaniami jest omówione w rozdziale 6 "Skrzyżowania".

Niniejszy rozdział zaczyna się od omówienia decyzji projektowych dotyczących odcinków tras, gwarantujących równowagę między formą, funkcją i użytkowaniem. Powstaje zasadnicze pytanie, kiedy i gdzie ruch rowerowy powinien być oddzielony od ruchu samochodowego.

Następnie badany jest układ ulicy, a później - oddzielenie fizyczne i optyczne ruchu samochodowego i rowerowego oraz układy mieszane. W części 4.5 zwrócono uwagę na wyjątkowe formy mieszania różnych rodzajów ruchu; przekrój podłużny został przeanalizowany w części 4.6. Wreszcie pewna liczba szczegółowych elementów układu poziomego tras została przedyskutowana w części 4.7.

4.1.1 Odniesienie do pięciu głównych wymogów
W odniesieniu do przekrojów poprzecznych drogi, pięć głównych wymogów (patrz 2.3) można określić za pomocą następujących kryteriów:
 

Należy wyraźnie określić (na poziomie tworzenia polityki), jakie funkcje będą przypisane poszczególnym odcinkom tras rowerowych. Możliwe są następujące funkcje: główna, rozdzielcza (zbiorcza) i dojazdowa. Ponieważ droga rowerowa składa się z różnych odcinków dróg o różnych przekrojach poprzecznych i skrzyżowań, gdzie okoliczności (takie, jak natężenie, funkcja, dostępna przestrzeń) mogą się zmieniać raz po raz, projekt danego odcinka może również się zmieniać. Tym niemniej, łatwo rozpoznawalny, atrakcyjny i bezpieczny projekt trasy rowerowej, albo - w tym przypadku - odcinka drogi, jest zawsze bardzo ważny.
Trasy rowerowe powinny tworzyć spójną całość na dłuższych odcinkach. Odcinki i skrzyżowania s‹ sk¸adnikami, determinuj‹cymi wygl‹d trasy rowerowej. Dlatego poszczególne odcinki i skrzyżowania jednej trasy powinny być ze sobą połączone. Tak więc jest bardzo ważne, aby takie trasy projektować z uwagą. Ponadto, trasy rowerowe powinny być rozpoznawalne. Praktyczne doświadczenie pokazało, że nie zawsze jest możliwe zbudowanie trasy rowerowej w najlepszy sposób: dostępna przestrzeń ogranicza wybór możliwych projektów. W takim przypadku należy zbadać, czy funkcja lub użytkowanie danej trasy mogą zostać dostosowane do nowej sytuacji.
Niniejszy rozdział zajmuje się kwestią, jak planowanie różnych typów odcinków tras rowerowych jest dostosowane do funkcji, którą mają pełnić. Projektując odcinki dróg, koniecznie trzeba brać pod uwagę, że należy zachęcać do korzystania z rowerów oraz, że rowerzyści są wrażliwymi użytkownikami dróg, zasługującymi na dodatkową ochronę wszędzie, gdzie jest to możliwe. Logiczne wydaje się separowanie rowerzystów i innych użytkowników dróg na głównych trasach rowerowych i mieszanie ich na trasach dojazdowych. Jednak doświadczenie pokazuje, że w praktyce nie jest to takie proste. Główna trasa rowerowa nie musi składać się wyłącznie z wydzielonych dróg rowerowych. Jeśli taka główna trasa biegnie przez cichą uliczkę mieszkalną, to separacja nie będzie konieczna.
Stopień separacji nie zależy wyłącznie od funkcji danego odcinka dla poszczególnych użytkowników i dostępności miejsca. Użytkowanie i/lub zachowanie poszczególnych użytkowników dróg jest również ważnym punktem wyjścia dla rozważań nad stopniem separacji ruchu.
Ponieważ stopień segregacji jest osobnym punktem, rozważanym w tym rozdziale, podobnie jak i w pozostałych częściach "Podręcznika projektowania", relacja między pięcioma głównymi wymogami a konkretnym sposobem segregacji została opisana poniżej.

Spójność
Jeśli podjęta zostaje decyzja o oddzieleniu różnych rodzajów ruchu, to jest bardzo istotne, aby zagwarantować maksymalną łatwość rozpoznawania i ciągłość segregacji przy łączeniu poszczególnych odcinków trasy. Naturalnie, łatwość rozpoznawania i ciągłość segregacji powinna być utrzymywana na kolejnych skrzyżowaniach.

Bezpośredniość
Segregując ruch rowerowy i samochodowy, zmniejszamy utrudnienia, jakie powodują sobie nawzajem kierowcy i rowerzyści tam, gdzie występowaly opóźnienia ruchu rowerowego, na przykład spowodowane przez nielegalnie parkujące samochody. Ale wymagane jest, aby segregując ruch nie zwiększać współczynnika wydłużenia (objazdów) i utrzymywać na minimalnym poziomie czasy oczekiwania.

Atrakcyjność
Segregując ruch rowerowy i zmotoryzowany, zwiększa się odległość między nimi. Dlatego - zwłaszcza przy separacji fizycznej - poprawia się czytelność rozwiązania. Uciążliwości, powodowane hałasem, oślepianiem i zanieczyszczeniem powietrza są zmniejszone. Istnieje również możliwość, że z powodu zwiększonej skali (długości podróży), atrakcyjność roweru zmniejsza się. Dlatego czynniki środowiskowe również powinny być brane pod uwagę podczas projektowania.

Bezpieczeństwo
Segregując ruch, przypisuje się poszczególnym jego rodzajom określone obszary. Rowerzyści są chronieni przed innymi rodzajami ruchu. Trzeba jednak zwrócić dodatkowo uwagę na przejazdy i skrzyżowania.

Wygoda
Segregacja powoduje, że jazda na rowerze jest wygodniejsza. Rowerzyści nie napotykają na utrudnienia powodowane przez wyprzedzające samochody i łatwiej mogą omijać uliczne korki. Z drugiej strony, ograniczona jest swoboda ruchu rowerzysty - zwłaszcza w przypadku segregacji fizycznej. To ograniczenie z pewnością będzie postrzegane jako utrudnienie na trasach dojazdowych.

[...]
 

4.2.3 Segregacja czy mieszanie ruchu?
W rozdziale 2 zwrócono uwagę na filozofię projektowania i tworzenie planu. O ile z poprzednio wspomnianych zaleceń wynika, że istniejąca sytuacja przekrojów mieszanych nie jest zadowalająca, nie oznacza to jednak automatycznie, że powinna zostać wybudowana droga rowerowa. W zasadzie sytuacja może zostać poprawiona na dwa sposoby: niebezpieczeństwo wypadku z udziałem pojazdów zmotoryzowanych i rowerów może zostać zmniejszone przez budowę drogi lub ścieżki rowerowej, ale też przyczyny tego niebezpieczeństwa mogą zostać usunięte przez oddziaływanie na cechy ruchu drogowego. Wybór zależy w dużej mierze od funkcji, którą dana ulica spełnia wobec innych użytkowników.

Z głównych wymogów można wyprowadzić następujące rozwiązania, które zmniejszą niebezpieczeństwa, czyhające na rowerzystów:


Wybór konkretnego rozwiązania lub rozwiązań będzie zależał od:


[...]

Powrót na góę strony