Wstępna opinia w/s lokalizacji hotelu w rejonie ulicy Zakopiańskiej, Do Wilgi i Cegielnianej w ramach Audytu Rowerowego (sprawa GO 06-1.7020-1/2244/3360/2002)
 

1. Należy umożliwić przejazd dla rowerów, wózków inwalidzkich itp. na relacji od ślepego końca ulicy Do Wilgi/Cegielnianej [uwaga: na planie miasta to jest ul. Cegielniana, wg. dostarczonego szkicu - ul. Do Wilgi, chodzi o ślepą przecznicę ul. Zakopiańskiej] kończącej się schodami prowadzącymi do chodnika wzdłuż ul. Zakopiańskiej po jej stronie zachodniej w rejonie przejścia podziemnego i przystanku przez budowę w tym miejscu pochylni. Przejazd powinien być oznakowany jako droga dla pieszych i rowerów (znaki drogowe C-13/C16 oddzielone kreską
poziomą) i mieć następujące parametry:

Alternatywnie - przy podziale pochylni na dwie drogi jednokierunkowe, dopuszczalna minimalna szerokość każdej na poziomie gruntu 1,0 m plus na wysokości powyżej 0,05 m po ok. 0,5 m wolnej przestrzeni w obie strony prostopadle do faktycznego toru ruchu i nachyleniu niwelety 5% przy podjeździe (kierunek do ul. Zakopiańskiej) i nachyleniu max. 10% (zjazd w dół, w kierunku do ul. Cegielnianej/Do Wilgi).

Jeśli pochylnia ma być drogą wyłącznie dla rowerów (i wózków inwalidzkich, rozwiazanie dopuszczalne), to minimalna szerokość na poziomie nawierzchni wynosi dla dwukierunkowej 2,0 m przy zachowaniu wolnej przestrzeni na wysokości powyżej 0,05 m nad nawierzchnię po ok. 0,5 m w każdą stronę prostopadle do toru ruchu - pozostałe parametry bez zmian.

Od strony ul. Cegielnianej/Do Wilgi należy wjazd na pochylnię zabezpieczyć przed przypadkowym blokowaniem przez nieprawidłowo parkujące pojazdy (oznakowanie poziome na jezdni - koperta oraz słupki w jezdni), co prawodopodobnie wykracza poza obowiazek inwestora, ale powinno zostać uzgodnione z zarzadcą drogi.

Przy ewentualnym remoncie lub przebudowie istniejących zdewastowanych schodów w osi ulicy Do Wilgi/Cegielnianej prowadzących na chodnik wzdłuż ulicy Zakopiańskiej należy odsunąć je o ok. 1-1,5 m od osi jezdni ulicy Zakopiańskiej celem poszerzenia w tym miejscu chodnika i ułatwienia budowy w przyszłosci ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Zakopiańskiej po jej stronie zachodniej.

2. Na granicy działki od strony ul. Zakopiańskiej wzdłuż chodnika pieszego nie należy budować żadnych elementów o wysokosci powyzej 0,05 m w odległosci mniejszej, niż 0,5 m od krawędzi istniejącego chodnika.

3. Od strony południowo-zachodniej działki należy zaprojektować takie ogrodzenie, które nie będzie utrudniało obserwacji i oświetlenia terenów od strony potoku Wilga i przyszłej drogi rowerowej w śladzie wykopu (krata, płot a nie np. nieprzejrzysty mur). Na obszarze na południe od stacji trafo należy docelowo umożliwić przejazd rowerów przyszłą drogą rowerową o szerokosci 2,5 m do zaślepionego obecnie przejscia podziemnego pod ulicą Zakopiańską w śladzie wykopu. Można nad wykopem wykonać zadaszenie albo wręcz zabudować go płytą służącą np. jako parking, przy zachowaniu skrajni pionowej biegnącej śladem wykopu drogi rowerowej 2,5 m i szerokości minimum 2,5 m na poziomie nawierzchni i 3,5 na wysokości powyżej 0,05 m nad poziomem nawierzchni.