Audyt rowerowy

Od 22 października 2002 w Krakowie obowiązują nowe procedury zewnętrzne Wydziału Architektury, Geodezji i Budownictwa w sprawach mogących mieć wpływ na pogorszenie lub poprawę warunków podróżowania rowerem. W szczególności dotyczy to inwestycji mogących mieć wpływ na możliwość budowy ujętych w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego (POZP) miasta Krakowa dróg rowerowych. Obejmuje to decyzje administracyjne o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT) dla inwestycji na niektórych obszarach, ale także ustawianie tablic reklamowych, remonty dróg kołowych, urządzeń wodnych itp.

Podobne procedury audytu funkcjonują w wielu krajach (np. Wielka Brytania i jej Krajowa Polityka Rowerowa), ale zazwyczaj są ograniczone do inwestycji i remontów układu drogowego. Krakowskie rozwiązanie jest nowatorskie w skali Polski i prawdopodobnie wszystkich krajów Europy środkowej i wschodniej. W założeniu powinno znakomicie usprawnić realizację zapisów polityki transportowej miasta oraz Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego bez żadnych nakładów inwestycyjnych.

Na czym polega problem?


W Polsce (i w Krakowie) planowanie przestrzenne jest w stanie bardzo złym. Większość obszarów miasta w ogóle nie ma Planów Miejscowych Zagospodarowania Przestrzennego, a istniejące plany nie są wystarczające z punktu skutecznej polityki rowerowej czy szerzej - transportowej. Analiza dotychczasowej realizacji obowiązującej polityki transportowej miasta i zapisów Planu Ogólnego dotyczących systemu dróg rowerowych pokazuje jednoznacznie, że jest ona paraliżowana wydanymi decyzjami o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu dla inwestycji, znajdujących się w miejscach obejmujących przewidziane w Planie Ogólnym trasy rowerowe.

Niemal wszystkie zrealizowane duże inwestycje - zwłaszcza hipermarkety czy stacje benzynowe, znajdujące się bezpośrednio w pobliżu pasa drogowego i połączone z nim wjazdami oraz zlokalizowane w innych miejscach planowanego przebiegu tras rowerowych - w sposób zasadniczy ograniczają możliwość budowy w ich pobliżu przewidzianych w POZP dróg rowerowych lub niewyobrażalnie podniosły koszty budowy takich tras. Przykładem może być stacja benzynowa na rogu ulicy Zakopiańskiej i siostry Faustyny, uniemożliwiająca budowę trasy rowerowej wzdłuż potoku Wilga przy wykorzystaniu przejścia pod ul. Zakopiańską w tunelu dawnej kolejki wąskotorowej, czy salon Mercedesa przy ul. Mogilskiej, gdzie parking i zabudowa uniemożliwiają przeprowadzenie pełnowymiarowej, dwukierunkowej drogi rowerowej. Z kolei hipermarket Tesco sfinansował odcinek drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kobierzyńskiej, ale wady projektu i fatalne podłączenie jej do sieci drogowej dyskwalifikują to "ułatwienie" mimo dobrych intencji i wysiłku finansowego.

Oczywiście, wszystkie wydawane decyzje administracyjne były zgodne z niedoskonałym polskim prawem a inwestorzy (i zapewne także urzędnicy!) zapewne nie mieli pojęcia, że utrudniają realizację takiej, czy innej obowiązującej polityki miasta.

Rozwiązanie:


Dlatego powstał pomysł, aby już na etapie wydawania decyzji o ogólnych warunkach inwestycji i remontów, nie tylko drogowych i transportowych, ale również pozostałych, prowadzonych na terenach przylegających do pasa drogowego i wszędzie tam, gdzie w Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się trasa rowerowa, wydawana była w oparciu o jasne kryteria i zasady wiążąca opinia dotycząca rozwiązań dla ruchu rowerowego.

Celem audytu nie jest obciążenie finansowe inwestora
, ale wskazanie sposobów, w jaki inwestor może stać się "przy okazji" użyteczny społecznie, a ponoszone przez niego wydatki mogą być bardziej efektywne. Na przykład przepuszczając ruch rowerowy przez ogólnodostępny parking, budując taki a nie inny próg spowalniający czy stosując pochylnię zamiast schodów, inwestor może w znakomity sposób ułatwić ruch rowerowy, zyskując przy tym dodatkowych klientów czy na przykład specyficznych odbiorców reklam umieszczanych na swoim terenie nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych kosztów.

Budowa stacji benzynowej w oczywisty sposób wiąże się z przebudową lokalnego układu drogowego i uwzględnienie interesów wszystkich uczestników ruchu, w tym rowerzystów, jest w takiej sytuacji przede wszystkim kwestią poprawnego projektu, a nie dodatkowych kosztów. Przyciągnięcie takich użytkowników może mieć też niewielkie, ale wymierne uzasadnienie finansowe - sprzedaż akcesoriów rowerowych na stacji benzynowej (łatki, dętki, opony itp.) jest normalną praktyką w wielu krajach. Z kolei ułatwienia dojazdu rowerem w rejonie multipleksu kinowego czy centrum handlowego otwierają te instytucje na nową, ale rosnącą niszę klientów.

Punktami wyjścia Audytu Rowerowego są:
Decyzję o wprowadzeniu procedury Audytu Rowerowego w Krakowie podjął dyrektor Magistratu Urzędu Miasta Krakowa (polecenie służbowe nr 64/29/2002 z dnia 22.10.2002). Wykonawcą audytu jest Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny (organizacja społeczna, przy której jest afiliowany projekt Miasta dla rowerów) z siedzibą przy ulicy Sławkowskiej 26A, tel. 0xx12 4232047, 4232098 lub e-mail. Audyt rowerowy jest wykonywany nieodpłatnie.

W założeniu audyt ma ułatwiać i poprawiać efektywność pracy Urzędu Miasta Krakowa i przynosić małoskalowe, ale wymierne korzyści dla mieszkańców Krakowa, a nie być kolejną biurokratyczną przeszkodą dla inwestora. Ze względu na bezprecedensowy i nowatorski charakter, procedura audytu powinna i będzie oczywiście sama podlegać ocenie wszystkich zainteresowanych, w tym władz politycznych miasta Krakowa, mediów, środowisk biznesowych itp. - a także samych rowerzystów.

Dlatego wszystkie sprawy podlegające procedurze audytu będą publicznie dostępne na stronie internetowej krakow.rowery.org.pl wraz z wyjaśnieniami. Trudniejsze problemy będą publicznie dyskutowane w Internecie w grupie newsowej pl.rec.rowery jako otwartym forum czynnych rowerzystów, przy czym ostateczna decyzja będzie należała do Polskiego Klubu Ekologicznego i osoby odpowiedzialnej za audyt.

Audyt rowerowy ze względu na ilość wydawanych decyzji WZiZT może okazać się bardzo pracochłonny, co postrzegamy jako podstawowe zagrożenie dla jego powodzenia. Jeśli okaże się, że jego wyniki przynoszą wymierne, akceptowalne korzyści dla społeczeństwa Krakowa, a środowisko inwestorów zaakceptuje taką formę współpracy, konieczne może się okazać prowadzenie audytu na zasadach odpłatności - na przykład przez zakontraktowanie usług organizacji społecznej przez gminę Kraków (nie dopuszczamy możliwości finansowania audytu przez inwestorów ze względu na oczywisty możliwy konflikt interesów), bądź przez przeszkolonych pracowników Urzędu Miasta. Jest to kwestia otwarta, która powinna zostać przedyskutowana w miarę rozwoju sytuacji i powstawania materiału do oceny tej procedury.

Pierwsza sprawa dotycząca audytu rowerowego jest omówiona tutaj - jest to wstępna opinia, uzgadaniana właśnie z przedstawicielem inwestora.

Marcin Hyła