Szanse rozwoju Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego

Gdański projekt rowerowy stworzył bardzo istotne szanse dla rowerzystów w wielu polskich miastach. Wypracowane zostały i sprawdzone metody działania, stworzono model finansowania i montażu finansowego.

W samym Gdańsku projekt stworzy podstawowy układ wydzielonych dróg rowerowych, "kościec" systemu, który będzie stopniowo uzupełniany przez uspokojenie ruchu w poszczególnych częściach miasta. Wdrożenie procedury Audytu Rowerowego pozwoli na realizację odcinków dróg rowerowych na niektórych relacjach nie obsługiwanych powstającym układem. Istnieje ogromna możliwość rozwoju tras rowerowych w kierunku północnym (Sopot, Gdynia - w sumie trzy główne trasy rowerowe Gdańska będą mogły być kontynuowane w kierunku północnym. Duży potencjał daje też integracja z Szybką Koleją Miejską - np. przechowalnie rowerowe na stacjach SKM, stojaki czy choćby rampy, po których można rowery wprowadzać na perony aby wstawić je do wagonów. Kolejnym kierunkiem rozwoju projektu rowerowego jest system tras EuroVelo i inne turystyczne szlaki rowerowe. Przez Gdańsk przebiega trasa EuroVelo 10, prowadząca dookoła Bałtyku. W Gdańsku zaczyna się też trasa EuroVelo 9 - biegnąca przez Poznań, Wrocław do Triestu nad Adriatykiem. Jest to jedyna trasa EuroVelo, która ma swój początek w Polsce.

Gdański system rowerowy powinien być w przyszłości finansowany ze środków własnych gminy, w formie wydzielonych środków budżetowych oraz w ramach Audytu Rowerowego (wydatki "schowane" w innych, wielkich inwestycjach i remontach), ze środków funduszy ochrony środowiska, a także ze środków Unii Europejskiej (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) oraz innych środków publicznych - na przykład przeznaczonych na sport i kulturę fizyczną, które obecnie dofinansowują komercyjny wyczyn i piłkę nożną. Niektóre elementy systemu  mogą i powinny być finansowane ze środków prywatnych. Dotyczy to na przykład stojaków rowerowych przed sklepami, płatnych przechowalni rowerowych czy elementów oświetlenia dróg rowerowych, które jednocześnie mogą być po prostu reklamami.

Projekt gdański ma jednak wymiar ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Korzystając z gdańskich doświadczeń, w 2003 roku Kraków przygotował i złożył wniosek na dofinansowanie budowy systemu podstawowych dróg rowerowych. W wielu miastach Polski powstają wzorowane na gdańskim Społecznym Zespole Doradczym do spraw dróg rowerowych zespoły zadaniowe. Podobnie wzrasta zainteresowanie Standardami Projektowymi. Model realnej współpracy gminy z lokalnymi i ogólnopolskimi organizacjami społecznymi również budzi zainteresowanie i jest przeszczepiany na grunt innych miast. Zainteresowanie gdańskimi doświadczeniami zgłaszane jest także zza granicy - np. z Litwy i Czech.

W oparciu o gdańskie doświadczenia przygotowane zostały przez zespół Miast dla rowerów propozycje zmian w przepisach - Prawie o Ruchu Drogowym, rozporządzeniach technicznych dotyczących warunków technicznych, jakim muszą odpowiadać drogi publiczne i innych. Warto zwrócić uwagę, że Gmina Gdańsk, Polski Klub Ekologiczny, Obywatelska Liga Ekologiczna oraz Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej podpisały w 2000 roku list intencyjny o wykorzystaniu doświadczeń Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno - Promocyjnego do zmian w przepisach i wytycznych.

Marcin Hyła